سنگ آهن

نیمروز سمنت افغانستان

سـیمان زابـل بـه منظور گسـترش و تثبیت بـازار اصلی صادرات 40محصـول خـود، از طریـق شـرکت آریاسـمنت و بـا مشـارکت درصـدی شـرکت ابریشـم طلایـی ناصـری اقـدام بـه تأسـیس شـرکت نیمـروز سـمنت در اداره حمایـت سـرمایه گـذاری افغانسـتان نمـود کارخانـهݘ نیمروزسـمنت در شـهر زرنـج ولایـت 1391و در بهمـن مـاه نیمـروز افغانسـتان جهـت بسـته بندی هزار تن سـیمان در پاکتهای کیلوگرمـی در هـر شـیفت کاری، بـه بهـره بـرداری رسـید