شرکت همگامان توسعه انرژی و عمران استان سیستان و بلوچستان

بر اسـاس سیاسـت های کلان و رسـالت تجربه شـده در مجموعـه کـه مبنـا و اسـاس ایجاد سـاختار هلدینـگ بـوده اسـت، ورود بـه حوزه هـای نیـاز و ظرفیت هـای بالقـوه اسـتان منجـر بـه طـرح ایـده تاسـیس شـرکتی بـرای سـرمایه گذاری، مدیریـت و اجـرای پروژه هـای موثـر و بـزرگ حـوزه عمـران و شـرکت 1398زیرسـازی اسـتان گردیـد و در بهـار همگامـان توسـعه انـرژی عمـران سیسـتان و بلوچسـتان بـا هـدف اولیـه سـرمایه گذاری و اینـچ 24پیمانـکاری در پـروژه خـط لولـه گاز کیلومتـر 110دوراهـی دشـتک بـه زابـل بـه طـول در اداره ثبـت شـرکت های منطقـه آزاد چابهـار تاسـیس گردیـد. تمرکـز جـدی و اجرایـی در سـرمایه گذاری و اجـرای پروژه هـا و مگاپروژه هـای عمرانـی موثـر بـر شـتاب توسـعه و پیشـرفت منطقـه کـه منجر به اشـتغال زایی گسـترده ای خواهـد بـود، ماموریـت اصلـی ایـن شـرکت نوپـا خواهـد بـود.