شرکت فولاد مکران

توجـه و تمرکـز سیاسـتهای کلان کشـور بـر توسـعهݘ مکـران در گسـترهݘ جنـوب شـرقی ایـران زمیـن، منتـج بـه جانمایـی پـروژه هـای بـزرگ ملـی در ایـن پهنـه گردیـده اسـت.

فـولاد مکـران یکـی از همیـن برنامـه هـای صنعتیسـت کـه فـاز میلیـون تـن در 1/6نخسـت آن، تولیـد آهـن اسـفنجی بـا ظرفیـت سـال اسـت. بـا توجـه بـه اهمیت صنعت فولاد و شـرایط اسـتراتژیک چابهار و دسترسـی آسـان به آبهای آزاد شـرکت فولاد مکران منطقه بـه صـورت شـرکت سـهامی 1393/01/31آزاد چابهـار در تاریـخ خـاص تاسـیس شـده اسـت موضـوع فعالیـت اصلـی ایـن شـرکت احـداث و بهـره بـرداری از واحدهـای صنعتـی تولیـد آهـن و فـولاد، خریـد و اجـاره معـادن ، بهـره بـرداری ، اسـتخراج از معـادن و تولیـد کنسـانتره ، گندلـه ، سـنگ آهـن دانه بنـدی و محصولات فولادی و محصـولات نـوردی اسـت .

طبـق مجوزهـای ماخـوذه این شـرکت نسـبت بـه تولیـد گندله ، آهن اسـفنجی ، فولاد ، بیلت ، اسـلب ( تختال ) ، ورق ، مقاطع فلـزی و میلگـرد بـه ظرفیـت منـدرج در پروانـه اقـدام خواهـد نمـود .پیشـرفت فیزیکـی کل طـرح احـداث مجتمـع فـولاد مکـران در درصـد اسـت . گـروه شـرکت هـای 12/33حـال حاضـر معـادل صنایـع سـیمان زابـل در ادامـه ی رونـد توسـعه ی سـرمایه گـذاری در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان ایـن بـار بـا حمایـت از ایـن پـروژه در جنـوب اسـتان بـه عنـوان بزرگتریـن سـهام دار کارخانـه بـا درصـد از سـهام، شـاهد تولـد دهمین شـرکت مجموعه 40مالکیـت بـود .