سنگ آهن

شرکت احیا معادن دستان

سـیمان زابـل بـه عنـوان بزرگتریـن واحـد صنعتـی طـول تاریـخ اسـتان پـس از احـداث کارخانـهݘ سـیمان سیسـتان، بـه دلیـل محرومیتهـای زیرسـاختی و محدودیتهـای صنعتـی بـرای بقـا در عرصـهݘ رقابـت، ایجـاد مدیریـت زنجیـرهݘ ارزش شـرکت احیامعـادن دسـتان را کـه صددرصـد سـهام آن متعلـق بـه سـیمان زابل اسـت به هـدف پوشـش گسـترهݘ فعالیتهـای معدنـی و تأمیـن مواد اولیـهݘ تولید بـه ثبـت رسـانید.1385در سـال