ماموریت

دستیابی به تولید با کمترین ضایعات،‌بیشترین کیفیت هم جهت با افزایش بهره وری.