چشم انداز


حفظ موقعیت شرکت به عنوان یکی از 3 شرکت برتر در زمینه تولید پاکت سیمان در ایران در یک افق 10 ساله