اعضای هیات مدیره

رییس هیات مدیره : محمدرضا احسانفر

عضو هیات مدیره: حسن لشکری

عضو هیات مدیره: جلیل نشاطی

عضو هیات مدیره: عبدالواحد درانی

عضو هیات مدیره: عظیم رحیمی

مدیر عامل: رضا علیزاده