هلدینگ همگامان توسعه سیستان و بلوچستان با توجه به اجرا و تسلط به تجربیات اقتصادی در سطح منطقه و همجواری با کشور در حال توسعه افغانستان جهت ایجاد بستری مناسب در زمینه مراودات اقتصادی و تجاری اقدام به تاسیس شرکت آریا سمنت در کشور افغانستان نمود تا از طریق سرمایه‌گذاری در پروژه‌های این کشور در کنار برادران دوست و همسایه با ریشه‌های فرهنگی مشترک به توسعه پایدار استان در پیوستهای همجوار بیاندیشد کارخانه نیمروز سمنت در ایالت زرنج افغانستان نخستین سرمایه‌گذاری این شرکت در کشور افغانستان است.