شرکت اطلس آب راه ایمن در سال ….. جهت توسعه امور حمل و نقل و حوزه لجستیک مجموعه تاسیس شده و امروز سهم به سزایی از ناوگان حمل و نقل بین المللی هلدینگ همگامان توسعه سیستان و بلوچستان از مسیر توسعه سرمایه‌گذاری مشترک خارجی در کشورهای افغانستان و پاکستان با تمرکز ویژه بر همکاری با کارخانه نیمروز سمنت را بر عهده دارد. یکی از اهداف تاسیس این شرکت در کنار شرکت حمل و نقل بین المللی سیستان سیمان ترابر توسعه فرامرزی فعالیت‌های هلدینگ همگامان توسعه سیستان و بلوچستان در زمینه حمل و نقل در کشورهای همسایه، گسترش حوزه نفوذ و افزایش دامنه ارتباطات جاده ای جهت توسعه صادرات و نیز بسط زیرساخت¬های لجستیکی هلدینگ است